تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
سطح 3 
1394 
علوم حدیث 
مرکز تخصصی علوم حدیث-قم 
19.00 
سطح 4 
00 
شیعه شناسی 
مرکز تخصصی شیعه شناسی 
0.00